TOP STREET MACHINE 2002

Joe De Faria 1982 Mitsubishi GJ Sigma Sedan

Joe De Faria
1982 Mitsubishi GJ Sigma Sedan